مشاوره

شما می توانید بر اساس نیازمندی های خود به منظور رفع مشکلات و بهبود شرایط در زمینه های مختلفی از جمله بررسی عملکرد و صحت سنجی عملیات شستشو و گندزدایی و بهینه سازی آن، داشتن فرمول تخصصی از محصولات شوینده و ضدعفونی کننده با توجه به آلودگی های موجود در صنعت خود و یا انتخاب محصولات مناسب در عملیات گندزدایی، رفع و یا کاهش بار آلودگی میکروبی، پیدا کردن نقاط بحرانی در خطوط تولید، تدوین دستورالعمل ها و روش های اجرایی و استقرار آن ها بر اساس استانداردهای مورد نیاز، تدوین و آموزش کلیه روش های میکروبیولوژی، ارزیابی کیفیت آب مصرفی،  بهینه سازی کیفیت فرمولاسیون های مواد غذایی و … از ما مشاوره بگیرید.