نوار تست محلول آماده مصرف وین اکساید

نیاز به سنجش محلول پراکسی استیک اسید جهت حصول اطمینان از حضور کافی از ماده مؤثره جهت ضدعفونی امری بدیهی است. با استفاده از این نوارتست ها می توان از مقدار پراکسی استیک اسید در محلول آماده مصرف و همچنین کیفیت محصول خریداری شده و در نهایت به ضدعفونی خطوط تولید اطمینان حاصل نمایید


 

مزایا:

  • استفاده سریع و آسان
  • بررسی کیفیت محصول وین اکساید
  • اطمینان از رقیق سازی درست وین اکساید