نوار تست باقیمانده وین اکساید

وین اکساید برپایه پراکسی استیک اسید یک محلول بدون نیاز به آبکشی است که باقیمانده کم از آن برروی سطوح و در داخل خطوط مشکلی را برای فرآیندهای تولید مواد غذایی ایجاد نمی نماید. با استفاده از این نوارتست می توان مقدار باقیمانده از وین اکساید  (پراکسی استیک اسید) را بررسی نموده و درصورت اطمینان از حضور مقدار باقیمانده مناسب، عملیات تولید را شروع نمایید


 

مزایا:

  •  استفاده سریع و آسان
  •  بررسی عملکرد عملیات ضدعفونی
  •  بررسی مقدار باقیمانده از وین اکساید