بسته رقیق سازی

رقیق سازی و استفاده از محصولات شوینده و ضدعفونی کننده همواره مخاطرات فراوانی را برای اپراتورها دارد. باآنکه محصولات ما بسیار ایمن تر از شوینده ها و ضدعفونی کننده های سنتی هستند اما استفاده از تجهیزات مناسب در هنگام کار با مواد شیمیایی پیشنهاد می شود. این بسته رقیق سازی حاوی تجهیزات ایمنی و همچنین لوازم و متعلقات مناسبی جهت برداشتن محصول از ظروف است که سبب جلوگیری از خطرات احتمالی می گردد  

مزایا:

  • حفظ سلامت مصرف کننده
  • تسریع عملیات رقیق سازی
  • کاهش ریسک عملیاتی