ادی هلپ A4 _ کاهش دهنده سختی آب

سختي آب يك عامل پنهان در كاهش اثر شوينده ها و ضد عفوني كننده ها مي باشد. مواد شوينده و ضدعفونی كننده اكثراً به صورت كنستانتره بوده و به منظور استفاده نياز به رقيق سازي دارند. وجود سختي آب در هنگام رقيق سازي سبب كاهش ماده مؤثر گرديده و تأثير مستقيم در راندمان محصول دارد. اين محصول داراي مواد مؤثری است كه با سختي آب واكنش داده سبب مي گردد ماده شوينده يا ضدعفوني كننده به طور مؤثری عمل نمايد

بسته بندی:

گالن ۵ لیتری