مدیران

نام سمت خط داخلی ایمیل
محمد محمدی رئیس هیئت مدیره – مدیر تحقیق و توسعه Mohamadi@pakropart.com
حسین ساداتیان مقدم مدیرعامل Sadatian@pakropart.com
نوید سیفی مشاور مدیرعامل Seifi@pakrpoart.com
حمید عزت پناه مشاور تحقیق و توسعه – مدرس واحد آموزش Ezzatpanah@pakropart.com
مژگان حیدرپور مشاور تحقیق و توسعه – مدرس واحد آموزش Heidarpour@pakropart.com
فرنوش لواف پور مدیر کنترل کیفی ۷۰۵ Lavafpoor@pakropart.com
هنگامه صادقی مدیر تضمین کیفیت ۷۱۲ Sadeghi@pakropart.com
مهران صادقی مدیر دپارتمان دام و طیور ۷۵۲ Sadeghishad@pakropart.com
نفیسه حسینی سرپرست واحد بازاریابی و فروش ۷۵۴ Hosseini@pakropart.com
پرستو رحیم زاده سرپرست واحد مهندسی فروش ۷۲۳ Rahimzadeh@pakropart.com