مدیران

نام سمت خط داخلی ایمیل
محمد محمدی رئیس هیئت مدیره – مدیر تحقیق و توسعه Mohamadi@pakropart.com
حسین ساداتیان مقدم مدیرعامل Sadatian@pakropart.com
حمید عزت پناه مشاور فنی – استاد تمام دانشگاه – مدرس واحد آموزش Ezzatpanah@pakropart.com
مژگان حیدرپور مشاور فنی – مدرس واحد آموزش Heidarpour@pakropart.com
علی محمدی
مسئول فنی A.mohamadi@pakropart.com
فرنوش لواف پور مدیر کنترل کیفیت – متخصص فرایند تحقیق و توسعه ۷۰۵ Lawafpoor@pakropart.com
هنگامه صادقی مسئول فنی ۷۱۲ Sadeghi@pakropart.com
مهران صادقی مدیر دپارتمان دام و طیور ۷۵۲ Sadeghishad@pakropart.com
نفیسه حسینی مدیر عملیاتی بازاریابی و فروش ۷۵۴ Hosseini@pakropart.com
پرستو رحیم زاده مدیر عملیاتی مهندسی فروش ۷۲۳ Rahimzadeh@pakropart.com