مواد اولیه

بازارها

صنایع لبنی

صنایع آشامیدنی

صنایع غذایی

بیمارستانی و مراقبت های بهداشتی

دام و طیور

مصارف عمومی

نانو تکنولوژی

مراقبت از منسوجات

مواد اولیه

مراقبت از منسوجات

بازارها

صنایع لبنی

صنایع آشامیدنی

صنایع غذایی

بیمارستانی و مراقبت های بهداشتی

دام و طیور

مصارف عمومی

نانو تکنولوژی

مراقبت از منسوجات

مواد اولیه

نانو تکنولوژی

بازارها

صنایع لبنی

صنایع آشامیدنی

صنایع غذایی

بیمارستانی و مراقبت های بهداشتی

دام و طیور

مصارف عمومی

نانو تکنولوژی

مراقبت از منسوجات

مواد اولیه

مصارف عمومی

سانی‌سپت VEG
دتوسپتیک D5 – شوینده و رسوب زدای سطوح
دتوسپتیک پلاس- جرمگیر و رسوب زدای سطوح
اسکراسپت IG
اسکراسپت _ بدون رنگ و اسانس
اسکراسپت _ با رنگ و اسانس

بازارها

صنایع لبنی

صنایع آشامیدنی

صنایع غذایی

بیمارستانی و مراقبت های بهداشتی

دام و طیور

مصارف عمومی

نانو تکنولوژی

مراقبت از منسوجات

مواد اولیه

دام و طیور

سانی‌سپت S1
سانی‌سپت S3
سانی‌سپت S4
سانی‌سپت S7
سانی‌سپت ۳D
اگنیت
دتوسپتیک D5 – شوینده CIP
دتوسپتیک D5 – شوینده بسیار قوی
دتوسپتیک D5 – شوینده سطوح فلزی حساس
دتوسپتیک D5 – شوینده با کف فراوان
دتوسپتیک D5 – شوینده و رسوب زدای سطوح
دتوسپتیک D4 – شوینده CIP
دتوسپتیک D4 – شوینده CIP/F
دتوسپتیک D4 – شوینده فیلتراسیون MF و UF
دتوسپتیک D4 – شوینده فیلتراسیون NF و RO
دتوسپتیک D4 – شوینده کلرینه
دتوسپتیک D4 – شوینده با کف فراوان
دتوسپتیک D4 – شوینده سطوح غیر فلزی
دتوسپتیک D4 – شوینده کلرینه سیستم فیلتراسیون
ادی هلپ LC _ روان کننده کانوایرها
ادی هلپ A4 _ کاهش دهنده سختی آب
ادی هلپ A3 _ افزودنی ایجاد کف
ادی هلپ A2 _ ضد کف
ادی هلپ A1 _ ضد خورندگی
هولدر ضدعفونی کننده دست
نوار تست محلول آماده مصرف وین اکساید
نوار تست باقیمانده وین اکساید
بسته رقیق سازی
اسکراسپت IG
اسکراسپت _ بدون رنگ و اسانس
اسکراسپت _ با رنگ و اسانس

بازارها

صنایع لبنی

صنایع آشامیدنی

صنایع غذایی

بیمارستانی و مراقبت های بهداشتی

دام و طیور

مصارف عمومی

نانو تکنولوژی

مراقبت از منسوجات

مواد اولیه

بیمارستانی و مراقبت های بهداشتی

سانی‌سپت S1
سانی‌سپت S7
سانی‌سپت ۳D
دتوسپتیک D5 – شوینده و رسوب زدای سطوح
هولدر ضدعفونی کننده دست
اسکراسپت IG
اسکراسپت _ بدون رنگ و اسانس
اسکراسپت _ با رنگ و اسانس

بازارها

صنایع لبنی

صنایع آشامیدنی

صنایع غذایی

بیمارستانی و مراقبت های بهداشتی

دام و طیور

مصارف عمومی

نانو تکنولوژی

مراقبت از منسوجات

مواد اولیه

صنایع غذایی

سانی‌سپت S1
سانی‌سپت S2
سانی‌سپت S3
سانی‌سپت S4
سانی‌سپت S5
سانی‌سپت S6
سانی‌سپت S7
سانی‌سپت ۳D
وین اکساید ۱۵
سانی‌سپت VEG
اگنیت
دتوسپتیک D5 – شوینده CIP
دتوسپتیک D5 – شوینده فاقد نیترات
دتوسپتیک D5 – شوینده بسیار قوی
دتوسپتیک D5 – شوینده سیستم فیلتراسیون MF و UF
دتوسپتیک D5 – شوینده سیستم فیلتراسیون NF و RO
دتوسپتیک D5 – شوینده رسوبات آهنی سیستم فیلتراسیون
دتوسپتیک D5 – شوینده سطوح فلزی حساس
دتوسپتیک D5 – شوینده با کف فراوان
دتوسپتیک D5 – شوینده و براق کننده سطوح
دتوسپتیک D5 – شوینده و رسوب زدای سطوح
دتوسپتیک D3 – شوینده CIP
دتوسپتیک D3 – شوینده CIP/F
دتوسپتیک D4 – شوینده CIP
دتوسپتیک D4 – شوینده CIP/F
دتوسپتیک D3 – شوینده OPC
دتوسپتیک D3 – شوینده COP
دتوسپتیک D4 – شوینده OPC
دتوسپتیک D4 – شوینده COP
دتوسپتیک D3 – شوینده بسیار قوی
دتوسپتیک D3 – شوینده فیلتراسیون MF و UF
دتوسپتیک D4 – شوینده بسیار قوی
دتوسپتیک D4 – شوینده فیلتراسیون MF و UF
دتوسپتیک D3 – شوینده سیستم فیلتراسیون NF و RO
دتوسپتیک D3 – شوینده کلرینه
دتوسپتیک D4 – شوینده فیلتراسیون NF و RO
دتوسپتیک D4 – شوینده کلرینه
دتوسپتیک D3 – شوینده سطوح فلزی حساس
دتوسپتیک D3 _ شوینده بطری
دتوسپتیک D4 – شوینده با کف فراوان
دتوسپتیک D4 – شوینده فریزرهای صنعتی
دتوسپتیک D4 – شوینده سطوح غیر فلزی
دتوسپتیک D4 – شوینده کلرینه سیستم فیلتراسیون
دتوسپتیک D3 – شوینده آنزیمی سیستم فیلتراسیون
ادی هلپ LC _ روان کننده کانوایرها
ادی هلپ A4 _ کاهش دهنده سختی آب
ادی هلپ A3 _ افزودنی ایجاد کف
ادی هلپ A2 _ ضد کف
ادی هلپ A1 _ ضد خورندگی
هولدر ضدعفونی کننده دست
نوار تست محلول آماده مصرف وین اکساید
نوار تست باقیمانده وین اکساید
بسته رقیق سازی
اسکراسپت IG
اسکراسپت _ بدون رنگ و اسانس
اسکراسپت _ با رنگ و اسانس

بازارها

صنایع لبنی

صنایع آشامیدنی

صنایع غذایی

بیمارستانی و مراقبت های بهداشتی

دام و طیور

مصارف عمومی

نانو تکنولوژی

مراقبت از منسوجات

مواد اولیه

صنایع آشامیدنی

سانی‌سپت S1
سانی‌سپت S3
سانی‌سپت S4
سانی‌سپت S5
سانی‌سپت S6
سانی‌سپت S7
سانی‌سپت ۳D
وین اکساید ۱۵
دتوسپتیک D5 – شوینده CIP
دتوسپتیک D5 – شوینده فاقد نیترات
دتوسپتیک D5 – شوینده بسیار قوی
دتوسپتیک D5 – شوینده سیستم فیلتراسیون MF و UF
دتوسپتیک D5 – شوینده سیستم فیلتراسیون NF و RO
دتوسپتیک D5 – شوینده رسوبات آهنی سیستم فیلتراسیون
دتوسپتیک D5 – شوینده سطوح فلزی حساس
دتوسپتیک D5 – شوینده با کف فراوان
دتوسپتیک D5 – شوینده و براق کننده سطوح
دتوسپتیک D5 – شوینده و رسوب زدای سطوح
دتوسپتیک D3 – شوینده CIP
دتوسپتیک D4 – شوینده CIP
دتوسپتیک D4 – شوینده CIP/F
دتوسپتیک D3 – شوینده COP
دتوسپتیک D4 – شوینده OPC
دتوسپتیک D4 – شوینده COP
دتوسپتیک D3 – شوینده بسیار قوی
دتوسپتیک D3 – شوینده فیلتراسیون MF و UF
دتوسپتیک D4 – شوینده بسیار قوی
دتوسپتیک D4 – شوینده فیلتراسیون MF و UF
دتوسپتیک D3 – شوینده سیستم فیلتراسیون NF و RO
دتوسپتیک D3 – شوینده کلرینه
دتوسپتیک D4 – شوینده فیلتراسیون NF و RO
دتوسپتیک D4 – شوینده کلرینه
دتوسپتیک D3 – شوینده سطوح فلزی حساس
دتوسپتیک D3 _ شوینده بطری
دتوسپتیک D4 – شوینده با کف فراوان
دتوسپتیک D4 – شوینده فریزرهای صنعتی
دتوسپتیک D4 – شوینده سطوح غیر فلزی
دتوسپتیک D4 – شوینده کلرینه سیستم فیلتراسیون
دتوسپتیک D3 – شوینده آنزیمی سیستم فیلتراسیون
ادی هلپ LC _ روان کننده کانوایرها
ادی هلپ A4 _ کاهش دهنده سختی آب
ادی هلپ A3 _ افزودنی ایجاد کف
ادی هلپ A2 _ ضد کف
ادی هلپ A1 _ ضد خورندگی
هولدر ضدعفونی کننده دست
نوار تست محلول آماده مصرف وین اکساید
نوار تست باقیمانده وین اکساید
بسته رقیق سازی
اسکراسپت IG
اسکراسپت _ بدون رنگ و اسانس
اسکراسپت _ با رنگ و اسانس

بازارها

صنایع لبنی

صنایع آشامیدنی

صنایع غذایی

بیمارستانی و مراقبت های بهداشتی

دام و طیور

مصارف عمومی

نانو تکنولوژی

مراقبت از منسوجات

مواد اولیه

صنایع لبنی

سانی‌سپت S1
سانی‌سپت S2
سانی‌سپت S3
سانی‌سپت S4
سانی‌سپت S5
سانی‌سپت S6
سانی‌سپت S7
سانی‌سپت ۳D
وین اکساید ۱۵
دتوسپتیک D5 – شوینده CIP
دتوسپتیک D5 – شوینده فاقد نیترات
دتوسپتیک D5 – شوینده بسیار قوی
دتوسپتیک D5 – شوینده سیستم فیلتراسیون MF و UF
دتوسپتیک D5 – شوینده سیستم فیلتراسیون NF و RO
دتوسپتیک D5 – شوینده رسوبات آهنی سیستم فیلتراسیون
دتوسپتیک D5 – شوینده سطوح فلزی حساس
دتوسپتیک D5 – شوینده با کف فراوان
دتوسپتیک D5 – شوینده و براق کننده سطوح
دتوسپتیک D5 – شوینده و رسوب زدای سطوح
دتوسپتیک D3 – شوینده CIP
دتوسپتیک D4 – شوینده CIP
دتوسپتیک D4 – شوینده CIP/F
دتوسپتیک D3 – شوینده COP
دتوسپتیک D4 – شوینده COP
دتوسپتیک D3 – شوینده بسیار قوی
دتوسپتیک D3 – شوینده فیلتراسیون MF و UF
دتوسپتیک D4 – شوینده بسیار قوی
دتوسپتیک D4 – شوینده فیلتراسیون MF و UF
دتوسپتیک D3 – شوینده سیستم فیلتراسیون NF و RO
دتوسپتیک D3 – شوینده کلرینه
دتوسپتیک D4 – شوینده فیلتراسیون NF و RO
دتوسپتیک D4 – شوینده کلرینه
دتوسپتیک D3 – شوینده سطوح فلزی حساس
دتوسپتیک D4 – شوینده با کف فراوان
دتوسپتیک D4 – شوینده فریزرهای صنعتی
دتوسپتیک D3 – شوینده خطوط آلومینیومی کره
دتوسپتیک D3 – شوینده خطوط استیل کره
دتوسپتیک D4 – شوینده سطوح غیر فلزی
دتوسپتیک D4 – شوینده کلرینه سیستم فیلتراسیون
دتوسپتیک D3 – شوینده آنزیمی سیستم فیلتراسیون
ادی هلپ LC _ روان کننده کانوایرها
ادی هلپ A4 _ کاهش دهنده سختی آب
ادی هلپ A3 _ افزودنی ایجاد کف
ادی هلپ A2 _ ضد کف
ادی هلپ A1 _ ضد خورندگی
هولدر ضدعفونی کننده دست
نوار تست محلول آماده مصرف وین اکساید
نوار تست باقیمانده وین اکساید
بسته رقیق سازی
اسکراسپت IG
اسکراسپت _ بدون رنگ و اسانس
اسکراسپت _ با رنگ و اسانس

بازارها

صنایع لبنی

صنایع آشامیدنی

صنایع غذایی

بیمارستانی و مراقبت های بهداشتی

دام و طیور

مصارف عمومی

نانو تکنولوژی

مراقبت از منسوجات

مواد اولیه