شوینده های قلیایی

دتوسپتیک D3 _ شوینده قلیایی خطوط CIP
دتوسپتیک D3 _ شوینده قلیایی COP
دتوسپتیک D3 _ شوینده قلیایی با کف فراوان
دتوسپتیک D3 _ شوینده قلیایی فاقد کف
دتوسپتیک D3 _ شوینده قلیایی بطری
دتوسپتیک D3 _ شوینده قلیایی بسیار قوی
دتوسپتیک D3 _ شوینده قلیایی خطوط آلومینیومی کره
دتوسپتیک D3 _ شوینده قلیایی خطوط استیل کره
دتوسپتیک D3 _ شوینده قلیایی کلرینه
دتوسپتیک D3 _ شوینده قلیایی سطوح آلومینیومی
دتوسپتیک D3 _ شوینده قلیایی فیلتراسیون MF و UF
دتوسپتیک D3 _ شوینده قلیایی فیلتراسیون RO و NF
دتوسپتیک D3 _ شوینده آنزیمی سیستم فیلتراسیون
دتوسپتیک D4 _ شوینده قلیایی با کف فراوان
دتوسپتیک D4 _ شوینده قلیایی خطوط CIP
دتوسپتیک D4 _ شوینده قلیایی بسیار قوی
دتوسپتیک D4 _ شوینده قلیایی COP
دتوسپتیک D4 _ شوینده با قلیائیت کم و کف فراوان
دتوسپتیک D4 _ شوینده قلیایی سطوح غیر فلزی
دتوسپتیک D4 _ شوینده قلیایی فریزرهای صنعتی

دسته بندی محصولات

شوینده های قلیایی

شوینده های اسیدی

ضدعفونی کننده ها

آنتی سپتیک ها

افزودنی ها

متعلقات جانبی

پاک کننده های عمومی

لکه بر و سفید کننده

محصولات ویژه