مصارف عمومی

دتوسپتیک پلاس- جرمگیر و رسوب زدای سطوح
دتوسپتیک D5 _ رسوب زدای اسیدی سطوح
اسکراسپت IG
اسکراسپت _ بدون رنگ و اسانس
اسکراسپت _ با رنگ و اسانس
سانی سپت VEG

بازارها

صنایع لبنی

صنایع آشامیدنی

صنایع غذایی

بیمارستانی و مراقبت های بهداشتی

دام و طیور

مصارف عمومی

نانو تکنولوژی

مراقبت از منسوجات

مواد اولیه