بیمارستانی و مراقبت های بهداشتی

سانی‌سپت S1
سانی‌سپت S7
سانی‌سپت ۳D
دتوسپتیک D5 – شوینده و رسوب زدای سطوح
هولدر ضدعفونی کننده دست
اسکراسپت IG
اسکراسپت _ بدون رنگ و اسانس
اسکراسپت _ با رنگ و اسانس

بازارها

صنایع لبنی

صنایع آشامیدنی

صنایع غذایی

بیمارستانی و مراقبت های بهداشتی

دام و طیور

مصارف عمومی

نانو تکنولوژی

مراقبت از منسوجات

مواد اولیه